dinsdag 22 oktober 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaBenadering ouders Marokkaanse crimineeltjes blijkt succes
Gepubliceerd: 2008-04-18
door: Stadsredactie

Een proef om de betrokkenheid van Marokkaanse ouders bij de strafzitting van hun kind te vergroten, blijkt succesvol. Het Veiligheidshuis Utrecht is in samenwerking met Marokkaanse oudercoaches van wijkwelzijnsorganisaties Cumulus Welzijn, Portes en Doenja Dienstverlening, in oktober 2007 gestart met het persoonlijk en zo nodig in eigen taal benaderen van een groep Marokkaanse ouders. Het doel is hen te stimuleren aanwezig te zijn bij de zitting van hun minderjarige zoon of dochter. Hiermee kan de zaak vaak buiten de kinderrechter worden afgedaan en zijn de uiteindelijke gevolgen voor de jongere minder ernstig. Uit een tussentijdse evaluatie komt naar voren dat bijna 95 procent van de persoonlijk benaderde ouders aanwezig was. Van de Marokkaanse ouders die per brief worden uitgenodigd is dat 40 tot 50 procent tegenover 70 tot 80 procent van de autochtone ouders.

De belangrijkste reden om ouders uit te nodigen en bij de strafzitting van hun minderjarige kind aanwezig te willen hebben, is dat dit het pedagogische effect van de zitting en de opgelegde maatregel of straf vergroot. Bovendien kan met het verschijnen op de strafzitting een gang naar de kinderrechter worden voorkomen. Hiermee blijven de gevolgen van het strafbare feit beperkt en wordt in het geval van een eerste overtreding voorkomen dat de jongere een langdurig strafblad krijgt. Daarnaast kan door betrokkenheid van de ouders bij de strafzaak van hun kind, sneller en effectiever een behandel- en hulptraject worden uitgezet. Het uiteindelijke doel daarvan is te voorkomen dat de jongere in herhaling valt. Vooral jonge Marokkaanse verdachten blijken vaker dan hun autochtone leeftijdgenoten te recidiveren.

Oudercoaches van wijkwelzijnsorganisaties Doenja Dienstverlening, Cumulus en Portes voeren informele gesprekken met ouders van minderjarige verdachten van Marokkaanse afkomst om hun aanwezigheid bij de strafzitting te stimuleren. Tijdens een dergelijk gesprek nodigt de coach de ouders uit de zitting bij te wonen en vertelt hen wat zij kunnen verwachten. Daarnaast onderstreept hij of zij de corrigerende rol die de aanwezigheid van de ouders heeft. Ouders blijken beter in staat deze rol op zich te nemen als zij hierover goed zijn geïnformeerd. Van de vijftien ouderparen die persoonlijk door de oudercoaches in het Arabisch of Berbers zijn benaderd, was 95 procent met hun kind op de zitting aanwezig.
De oudercoaches geven aan ongeveer twee uur nodig te hebben om de ouders uit te nodigen en bij te praten. Deze minimale en eenvoudige investering lijkt dus van grote invloed op de aanwezigheid van de ouders te zijn. De proef loopt tot de zomer van 2008. Tot die tijd zullen nog eens 25 ouderparen op deze wijze worden benaderd.

De proef wordt uitgevoerd in het kader van het Project ‘Onze Toekomst’ van het programmabureau Jeugd van de gemeente Utrecht. Met het project wil de gemeente voorkomen dat Marokkaanse jongeren een criminele loopbaan ontwikkelen. Zij blijken vaker dan jongeren met een andere achtergrond als verdachte in beeld te komen. Het Veiligheidshuis Utrecht is nauw betrokken bij de uitvoering van het Project ‘Onze Toekomst’. Sinds 2006 is in het kader hiervan een Coördinator Marokkaanse Jeugd in het Veiligheidshuis Utrecht aangesteld die onder meer als taak heeft ouders beter te betrekken bij het strafproces van hun kind.

In het Veiligheidshuis Utrecht werken gemeente Utrecht, OM, politie, Raad voor de Kinderbescherming, Stichting Reclassering Nederland, Centrum Maliebaan, Leger des Heils jeugdzorg & reclassering, Slachtofferhulp Nederland, Bureau Jeugdzorg Utrecht en de Dienst Justitiële inrichting Utrecht samen om preventie, repressie en nazorg zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met lokale zorg- en welzijnspartners.© 2007-2012 AllesoverUtrecht