donderdag 21 november 2019
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaGebakken luchtkwaliteit
Lezersbijdrage Peter Tol
Gepubliceerd: 2008-07-21
door: Lezers
Utrecht is een stad met groeistuipen: steeds meer inwoners en bedrijvigheid zorgen voor een toenemende verkeersdruk en een verslechterend leefmilieu. Gelukkig bestaat ons college uit partijen die bescherming van het milieu (of ‘rentmeesterschap’) een prominente plek in hun programma hebben toebedacht.

Daarnaast is specialist Tymon de Weger als wethouder verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het Utrechtse verkeer. Wat kan er met zulke goede intenties nog misgaan??

Veel, getuige de aanhoudende verkeerschaos in Utrecht West, de (ont)sluiting van de A2 via Lage Weide en de bomenkap in - sinds Amelisweerd - ongekende hoeveelheden.

Herbert Boland rekende op zijn prachtblog Bouwput Utrecht voor dat er de komende tien jaar alleen al in het stationsgebied zo’n 4200 ‘boomjaren’ verloren gaan. Om dit verlies teniet te doen moeten er volgens zijn berekening zo'n 280 bomen van 15 jaar worden teruggezet. Uit de Bomenvisie van de gemeente Utrecht blijkt nu echter dat men voornemens is 564 van de 1022 bomen in het stationsgebied te vellen.

Onduidelijk is hoe de Bomenvisie zich verhoudt tot het Utrechtse beleid ten aanzien van luchtkwaliteit. Via een uitgebreide publiekscampagne en een site probeert de gemeente zo niet de Utrechtse lucht, dan in ieder geval haar eigen straatje schoon te krijgen; elke Utrechter mag immers meedenken en –praten over oplossingen. Zeer opmerkelijk is wel dat er op de betreffende site nergens een verband wordt gelegd tussen de aanwezigheid van bomen en de kwaliteit van de lucht. Naar dit verband wordt internationaal juist veel onderzoek gedaan.

Volgens het rapport Luchtkwaliteit en Groen (2006) van het Wageningse onderzoeksbureau Alterra bestaat er zelfs een sterke samenhang tussen de luchtkwaliteit en de aanwezigheid van stedelijk groen. Bomen, met name oudere, zorgen voor een hogere kwaliteit van de lucht door het opnemen van schadelijke stoffen. Het kappen van bestaande bomen (ten behoeve van bijvoorbeeld bekabeling of vernieuwing van een wegdek) om deze vervolgens te vervangen door jonge heeft derhalve een sterk negatief effect op de luchtkwaliteit. De gemeente Amsterdam werd in dit rapport dan ook geadviseerd stedelijk groen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in een aantal pilotprojecten in te zetten.

Maar bouwen en bomen gaan moeilijk samen. De gemeente Utrecht voelt zich, ondanks eerder verzet tegen kap op het Vredenburg en Smakkelaarsveld, “door diverse uitspraken voldoende gesteund om door te gaan met het vellen”. De lucht waar de bewoners op utrechtselucht.nl over mogen meepraten is van een wel heel abominabele kwaliteit: zij is gebakken. Hoe lang de Utrechters, die ooit bij referendum massaal kozen voor ‘Visie A’ (een relatief kleinschalig en groen stationsgebied), nog kunnen leven met deze luchtkwaliteit is de vraag, maar dit groene college laat ze in ieder geval rustig stikken.

© 2007-2012 AllesoverUtrecht