donderdag 21 november 2019
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaReferendum over Belle?
Lezersbijdrage
Gepubliceerd: 2008-06-13
door: Lezers


Peter Tol zet kritische kanttekeningen bij de manier waarop de Belle van Zuilen ‘verkocht’ wordt. Hij eindigt zijn betoog met de suggestie om de Belle te onderwerpen aan een raadgevend referendum.

Op de site van de gemeente Utrecht is sinds kort een bijzondere pagina te vinden. Deze pagina is geheel gewijd aan het plan voor de Belle van Zuylen, een 262 meter hoge wolkenkrabber die zou moeten verrijzen in het nieuw Leidse Rijn Centrum. Jammergenoeg zijn er wat feitelijke onjuistheden op de pagina te vinden; zo wordt beweerd dat er een factor dertig aan ruimte wordt bespaard met de bouw van de Belle, een gegeven dat alleen door een zeer specifieke interpretatie van het Ruimtelijk Planbureau-rapport hierover kan worden gestaafd.

Er wordt beweerd dat internationale organisaties zich nu al melden om zich in het gebouw te komen vestigen, zonder deze verder met name te noemen, waardoor dit argument geen hout snijdt en propagandaproza wordt dat nogal uit de toon valt op een publieke informatiesite. Er wordt beweerd dat het project innovatief en duurzaam is; vergeleken bij de plannen voor Het Dok op de Amsterdamse Zuidas is de Belle echter een ouderwets-moderne wolkenkrabber volgens vroeg 20e eeuws concept, die als de wedloop eenmaal wordt ingezet zeker niet lang de hoogste zal blijven. In de toch al visueel overvolle Randstad is dat een heilloze weg.

Meervoudig ruimtegebruik zoals voorgesteld wordt in het concept voor Het Dok is een veel innovatievere en duurzame manier van stedenbouwkundig ontwerpen, die ook in de Utrechtse situatie goed denkbaar is. Sterker nog, de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht heeft in maart 2005 een rapportage laten uitbrengen waarin het bouwen boven de snelweg zoals reeds toegepast op het Amsterdamse Osdorpplein letterlijk als good practice-voorbeeld wordt genoemd voor Leidse Rijn Centrum. De landtunnel van ruim anderhalve kilometer over de rijksweg A2 biedt nieuwe ruimte en ongekende perspectieven om de oude stad op de nieuwe te laten aansluiten, bedrijvigheid en wonen te ontwikkelen op de overkapping en groene ruimte te sparen op een veel efficiëntere manier dan met de Belle, zónder horizonvervuiling voor buurgemeentes en zonder aantasting van natuurwaarden in de omgeving. Volgens verantwoordelijk wethouder Bosch (PvdA) staat het Rijk het echter simpelweg niet toe te bouwen boven snelwegen, een bewering die naar aanleiding van bovengenoemd rapport en de ontwikkelingen op de Amsterdamse Zuidas in een merkwaardig daglicht komt te staan.

Bij de ontwikkeling van Het Dok zijn veel meer partijen betrokken dan bij de Belle. Het Utrechtse college was meteen gegrepen door het voorstel van Burgfonds en er heeft zich volgens de wethouder ook verder geen projectontwikkelaar aangediend.De gemeentelijke site ademt dat dan ook de Belle er moet en zal komen; het wordt neergezet als een vernieuwend project van internationale allure, goed passend bij de
schaal van Utrecht en in lijn met de “hoogbouwvisie” zoals die voor Leidse Rijn Centrum is geformuleerd. ‘The Sky Is The Limit’ luidt die, en als het gaat om de pretenties die de Utrechtse politiek de afgelopen jaren tentoonspreidt is dat een zeer toepasselijk credo. Zo wil de Domstad behalve het hoogste gebouw van Nederland ook de start van de Tour de France binnenhalen.

Getuige de vele publiekscampagnes als CU 2012/2030, Utrechtse Lucht en nu de Belle van Zuylen-promosite lijken de collegepartijen zich meer zorgen te maken om het eigen imago dan om alledaagse zaken als verkeersproblematiek, groen, segregatie, kortom ‘leefbaarheid’ (een wat heikel begrip in de Utrechtse politiek). Binnen een brede coalitie van Groen Links, CU, PvdA en CDA zouden de verschillende invullingen van het begrip rentmeesterschap zo mooi tot elkaar kunnen komen, maar het mag niet zo zijn, Utrecht zit grondig in de financiële tang bij projectontwikkelaars en grootgrondbezittende marktpartijen. Hoewel het in 2030 vast prachtig is in de stad ligt Utrecht op een aantal belangrijke plekken volkomen overhoop, sommige plaatsen zijn grondig verpest, en enkel de initiatieven van verontruste bewoners zetten af en toe nog een rem op alle plannenmakerij. De Belle van Zuylen werpt haar schaduw dreigend vooruit, daar de intentieovereenkomst al zowat getekend is, het college geen enkele formele verplichting heeft de besluiten rond de Belle aan de raad voor te leggen en eigenlijk alleen de Milieu Effect Rapportage nog moet worden afgerond. Daarna zal het rap gaan met de Belle, een wat misplaatste naam voor een monstrum van Dubaiaanse afmetingen. Pi de Bruijn’s wolkenkrabber zal volgens het RPB-rapport in een straal van 63 kilometer rondom Utrecht te zien zijn, dus zowel op de Nieuwkoopse als de Vinkeveense plassen, het IJsselmeer en met een beetje geluk ook vanaf de Noordzee. Eindelijk zal Utrecht weer op de kaart staan met, zoals de gemeente het noemt, een “landmark” van vernieuwing bovenop de dan tienbaans A2. Veertigduizend vierkante meter dure en waarschijnlijk leegstaande kantoren met een elegant knipperlichtje er boven op die je nu eens niet alleen in de file vanaf de snelweg, maar ook gewoon vanuit elk willekeurig natuurgebied in Midden Nederland kunt bewonderen. De ontwikkelingen rond de Belle voltrekken zich inmiddels met de traagheid, voorspelbaarheid en onafwendbaarheid van een mammoettanker op ramkoers. In het voorjaar van 2007 kondigde de gemeente al aan ‘in gesprek’ te zullen gaan met de burgers over de Belle. De eerste gemeentelijke informatiedag, breed aangekondigd met lollige posters en een laagdrempelige site (Man, man, wat wordt ie hoog, woar...) vindt nu, een jaar later pas, plaats. Het is onduidelijk of deze traagheid iets te maken heeft met de verwachte invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke Ordening (WRO) per 1 juli 2008. De gemeentelijke Belle-promotiesite meldt hierover: “Een bestemmingsplan hoeft na de invoeringsdatum van de nieuwe Wro, niet meer te worden goedgekeurd door de provincie. Provincie en Rijk zijn wel verplichte overlegpartners bij het voortraject van een bestemmingsplan. Ook kunnen zij een zienswijze indienen tegen een ontwerp-bestemmingsplan. Tevens kunnen zij in het bestemmingsplanproces op die (nieuwe) manier invloed uitoefenen. Als een bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, is het verlenen van een bouwvergunning een zaak van het college van B&W.”

Minister Cramer van Milieu, Rijksbouwmeester Crouwel en naar men fluistert ook onze nieuwe burgemeester Aleid Wolfsen, hebben al te kennen gegeven geen voorstander te zijn van de Belle. Het initiatief nemen tot een raadgevend referendum is voor de burgers van Utrecht een van de laatste mogelijkheden om een rem te zetten op dit Nog Veel Hogere Catharijne. Helaas heeft Utrecht in het recente verleden ervaring met een nogal mislukt burgemeestersreferendum. Kan de eerste burger het vertrouwen van de overige 294.741 misschien winnen door het debat over de Belle echt en onbevooroordeeld op de agenda te zetten? Dat zou pas een mooi landmark zijn voor Utrecht én de politiek.

© 2007-2012 AllesoverUtrecht