dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaSlachting onder winkeliers
Column
Gepubliceerd: 2008-05-21
door: Kees van Oosten
In 1985 werd het Besluit op de ruimtelijke ordening vereenvoudigd: artikel 7, dat inhield dat gemeentebesturen bij de voorbereiding van plannen allerlei onderzoek moesten doen, werd geschrapt. Het distributieplanologisch onderzoek ('dpo') was dus niet langer vereist. Dat neemt niet weg dat het gemeentebestuur op grond van de Algemene wet bestuursrecht nog steeds verplicht is alle relevante feiten en kennis te verzamelen (art. 3.2), dus ook over de winkelstand.

Daar komt echter niets van terecht, zoals in het geval van het Winkelgebouw Vredenburg-Noord te zien is. Voor de plannen met het Stationsgebied is hoegenaamd geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van die plannen voor de winkelstand. We moeten het doen met het verouderde en achterhaalde “Boodschap aan winkels” uit 2000.

Dpo's zijn er om te onderzoeken of er geen overbewinkeling ontstaat. Daartoe wordt het winkelvloeroppervlak in bijvoorbeeld het stadscentrum vergeleken met de koopkracht die op dat stadscentrum gericht is. Blijft die koopkracht achter bij het geplande winkelvloeroppervlak, dan krijg je overbewinkeling, gaan er winkeliers kapot, gaat werkgelegenheid verloren en treedt kapitaalvernietiging op.

De stationsplannen van de gemeente voorzien in een uitbreiding van Hoog Catharijne met 45.000 m2, een verdubbeling dus. Daarmee wordt HC groter dan het binnenstadswinkelgebied. Onder HC komt ook extra parkeergelegenheid. Het Leidsche Rijn Centrum, dat langs de A2 wordt gebouwd, krijgt ook 45.000 m2. Daarnaast breiden winkelcentra in wijk, buurt en regio zich uit en neemt het thuiswinkelen via internet stormachtig toe. Nu al wordt 10 procent via webwinkels besteed. In de VS is dat 24 procent, in Ierland 20 en Engeland 15.

Tot het jaar 2025 groeit de stad van 275.000 naar 340.000 inwoners. Dat is een groei van 65.000, uitgesmeerd over 20 jaar. In Leidsche Rijn zullen in 2025 80.000 mensen wonen. Het aantal inwoners ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal daalt dus, en wel met 15.000. Tegenover de verdubbeling van Hoog Catharijne staat een daling van het aantal inwoners in de bestaande stad, terwijl Leidsche Rijn zijn eigen Leidsche Rijn Centrum krijgt langs de A2, prima met de auto bereikbaar.

Elke gemeente speculeert erop koopkracht uit de regio te kunnen binden. Dat is bij Utrecht echter steeds minder het geval. Volgens de Economische Effectrapportage 2003 loopt de oriëntatie van de regio op het Utrechtse stadscentrum juist terug. Nieuwegein, Woerden, Maarssen ontwikkelen hun eigen centra en speculeren er juist op dat ze kopers uit de stad Utrecht weg kunnen kapen.

Zet je alles op een rijtje, dan is de uitbreiding in het Stationsgebied met maar liefst 45.000 m2 winkelvloeroppervlak gekkenwerk. Dat draait uit op een ware slachting onder de winkeliers in de binnenstad. Wie wil weten hoe de Utrechtse binnenstad er over 5 à 10 jaar uitziet, moet maar eens naar Amsterdam gaan en door het Rokin en de noordelijke Kalverstraat lopen: alleen nog maar toerisme, horeca en plat vermaak. Binnenstadsbewoners kunnen beter een goed heenkomen zoeken.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht