donderdag 21 november 2019
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaMitros: gebiedsplan Kanaleneiland-Noord geeft bewoners kansen
Ingezonden artikel
Gepubliceerd: 2008-10-15
door: Lezers


Dit is de reactie van Mitros op de opinie van SP-fractievoorzitter Tim Schipper over het gebiedsplan Kanaleneiland-Noord, elders op deze site.

‘Wanbeheer wordt beloond’. Onder dit motto plaatste Tim Schipper op 12 oktober een reactie op het gebiedsplan voor Kanaleneiland-Noord, waarvoor de inspraakprocedure loopt. De reactie van Tim Schipper bevat een aantal onvolledigheden. Graag wil ik Gera Esser, gebiedsmanager Kanaleneiland van Mitros, reageren op deze opinie om de genoemde onvolledigheden recht te zetten.

Tim Schipper spreekt in zijn reactie uitsluitend over ‘sloop’ en ‘herstructureringsplannen’, terwijl het gebiedsplan voor Kanaleneiland-Noord - gelukkig - een veel breder palet aan maatregelen bevat. Tweederde van de woningen (900 woningen) bevinden zich in het ‘middenkwadrant’. Hier worden de flatwoningen waar nodig verbeterd, wordt de buitenruimte opnieuw ingericht, komt er intensief beheer van het openbaar gebied én van de flats (extra schoonmaken, plaatsing ondergrondse vuilcontainers, portiekaanpak, bestrijden ernstige overlast). Het Peltplantsoen krijgt nog een speeltuin en de groenstrook langs het Amsterdam-Rijnkanaal wordt een mooie boulevard annex groen recreatiegebied.
Van de ongeveer 1.400 flatwoningen van de corporaties wordt éénderde zo ingrijpend opgeknapt, dat de bewoners gefaseerd (tijdelijk of definitief) verhuizen. Die ingrijpende aanpak kan zowel betekenen sloop-nieuwbouw als hoog-niveau renovatie.

Tim Schipper suggereert dat Mitros alleen woningen heeft in het deel dat ingrijpend wordt aangepakt. Dat is onjuist. In het middengedeelte waar de bewoners niet hoeven te verhuizen (maar waar wel wordt vernieuwd) heeft Mitros net zoveel woningen (ongeveer 450). Tim Schippers stelt dat Mitros wordt “beloond” voor slecht onderhoud van de ex-gemeentewoningen als ze het gebiedsplan Kansrijk Kanaleneiland-Noord mogen uitvoeren. Dat is een vreemde woordkeuze, want belonen betekent letterlijk ‘iemand iets geven voor bewezen diensten’. In dit geval krijgt Mitros niets, want de voorgenomen ingrepen kosten geld. Uitgaven die bestemd zijn voor de bewoners van Kanaleneiland-Noord.

Wie de reactie van Tim Schipper leest, zou kunnen denken dat het gebiedsplan uitsluitend in het belang van de gemeente en Mitros is opgesteld (overigens is woningcorporatie Portaal met 450 woningen in het gebied mede opsteller van het plan). Het gebiedsplan is opgesteld in het belang van de buurt. De buurt is in een vroegtijdig stadium door gesprekken met diverse bewonersinitiatieven in de wijk betrokken geweest bij het formuleren van de uitgangspunten van het gebiedsplan. Het streven naar meer verscheidenheid in het woningaanbod wordt breed gedragen in de buurt. Dat was al zo in 2002 (zie het met de bewoners gemaakte rapport “Kanaal Plus”) en dat is nu nog zo. Een jaar geleden werd deze behoefte ook nog eens kernachtig vastgelegd in het wijkactieplan “Kanaleneiland Leert”. Daar valt te lezen: “Door het eenzijdige woningaanbod trekken bewoners die het sociaal-economisch beter gaat de wijk uit en komen er mensen met minder perspectief voor terug. Hierdoor neemt het aandeel kansarme huishoudens niet af.” (p.5). Een goed gedragen gebiedsplan met visie op de toekomst van Kanaleneiland-Noord en het direct uitvoeren van concrete maatregelen die deze visie ondersteunen, is daarom heel hard nodig.

Volgens Tim Schipper krijgen alleen de bewoners van het noordkwadrant (degenen die - al dan niet tijdelijk - verhuizen) nieuwe kansen. Gelukkig biedt het gebiedsplan voor iedereen verbeteringen. Ook de bewoners van het Middenkwadrant krijgen nieuwe kansen: hun woningen worden waar nodig opgeknapt, de woonomgeving wordt geheel vernieuwd en het beheer wordt sterk geïntensiveerd.

Tot slot nog dit: corporaties moeten hun woningen goed onderhouden. Daarom is dat één van de uitgangspunten van dit gebiedsplan: zorgen dat alle woningen (inclusief de nieuwe of op hoog niveau gerenoveerde) er goed bij staan en ze vervolgens intensief beheren.

Zie ook het arikel van Tim Schipper.

© 2007-2012 AllesoverUtrecht