zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaWinkeliers Hoog Catharijne de klos
Column
Gepubliceerd: 2008-10-27
door: Kees van Oosten
De eerste vonnissen zijn geveld: Hoog Catharijne mag van de kantonrechter de huurovereenkomst met winkeliers opzeggen 'wegens dringend eigen gebruik', waaronder mede wordt verstaan 'renovatie van de bedrijfsruimte die zonder de beëindiging van de huur niet mogelijk is'. Van de circa 180 in HC gevestigde winkeliers krijgen er 150 te maken met een huuropzegging. Vanaf 1 juni 2010 worden de winkeliers brodeloos. Zodra de gemeente de sloopvergunning heeft verleend, moeten ze eruit.

Winkeliers genieten een huurbescherming die vergelijkbaar is met die van een huurder-bewoner. Dat betekent jaarlijks slechts een kleine huurverhoging en bescherming tegen huuropzegging. Ook al is er een huurovereenkomst die de huur doet eindigen in bijvoorbeeld 2010, de verhuurder moet niettemin opzeggen. En opzeggen mag alleen als dat nodig is om een bestemming te realiseren waarin het bestemmingsplan voorziet of als er sprake is van 'duurzaam dringend eigen gebruik', bijvoorbeeld ingrijpende renovatie.

Dat er sprake is van een op handen zijnde ingrijpende renovatie, daarvan heeft Hoog Catharijne de kantonrechter kennelijk kunnen overtuigen met een verwijzing naar het in 2006 vastgestelde structuurplan voor het stationsgebied en de tussen de gemeente en Hoog Catharijne gesloten Bilaterale Ontwikkelings Overeenkomst (BOO). Uit het vonnis blijkt dat de kantonrechter ervan uitgaat dat de renovatie onherroepelijk is, ook al zijn de benodigde vrijstelling en bouwvergunning nog niet in procedure gebracht.

Afgezien van de SP heeft niemand zich destijds bekreund om het lot van de 150 winkeliers wier huurovereenkomst nu door Hoog Catharijne wordt opgezegd, zodat aan die winkeliers, als er na de renovatie nieuwe huurovereenkomsten worden afgesloten, een structureel hogere huur kan worden opgelegd. Want dat zit er natuurlijk achter: Hoog Catharijne wil de huurprijs verdrievoudigen en omdat dat niet kan met gelimiteerde jaarlijkse huurverhogingen, moet er eerst ingrijpend gerenoveerd worden.

De gemeente had in de Bilaterale Ontwikkelings Overeenkomst een clausule kunnen opnemen dat HC de winkeliers opnieuw een huurovereenkomst moet aanbieden met een vergelijkbare huurprijs. Dat vond de gemeenteraad kennelijk niet nodig. Met de Bilaterale Ontwikkelings Overeenkomst en het structuurplan voor het stationsgebied heeft de gemeenteraad Hoog Catharijne dus het noodzakelijke argument verschaft om 150 huurovereenkomsten op te zeggen en aldus 150 winkeliers te ruïneren.

De gemeenteraad kan nog maar één ding doen om het onheil te keren: geen vrijstelling en geen bouwvergunning verlenen als Hoog Catharijne de winkeliers geen redelijke terugkeergarantie biedt. We zullen zien aan welke kant de coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie staan, als de vrijstelling/bouwvergunning voor het Entreegebouw in de raadscommissie behandeld wordt.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht