zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Gebakken luchtkwaliteit
Column
Gepubliceerd: 2009-05-03
door: Kees van Oosten
Dit keer een wat langere column, want ik heb wat in te halen. Het schrijven van een 'antwoordmemorie' heeft me een maand uit mijn gewone doen gehaald. Op 9 december 2008 kreeg de gemeente van het gerechtshof Arnhem de opdracht om, zo mogelijk met metingen, de effectiviteit aan te tonen van de maatregelen die de gemeente genomen heeft om de luchtverontreiniging in Utrecht terug te dringen. Op 2 maart 2009 stuurde de gemeente, om aan de bewijsopdracht te voldoen, het ALU 2008 naar het Hof met een 'memorie'. Mijn 'antwoordmemorie' moest 28 april ingeleverd worden. Binnenkort moet nu de uitspraak volgen.

In de Toelichting bij het ALU blz. 15 schrijft de gemeente dat de verbetering van de luchtkwaliteit zich de laatste jaren niet heeft doorgezet. Met andere woorden: het effect van de maatregelen is de laatste jaren uitgebleven. Zo'n openhartige bekentenis verwacht je niet aan te treffen in een stuk dat bedoeld is het gerechtshof er juist van te overtuigen dat Utrecht werk maakt van de luchtkwaliteit. Het is echter de bittere waarheid. Ook het RIVM (2008) schrijft dat de concentraties fijnstof en stikstofdioxide in 2007 op hetzelfde niveau liggen als in 2000. En dat is ook de conclusie van de GGD Amsterdam in 'Stadslucht niet schoner geworden'. Dat de luchtverontreiniging geleidelijk minder wordt, is dus niet waar en de makers van ALU 2008 blijken dat ook heel goed te weten.

Hoe is het mogelijk dat de luchtkwaliteit (ook volgens de gemeente) de laatste jaren niet verbetert, maar dat die verbetering wél blijkt uit de berekeningen die de gemeente elk jaar maakt? Dat komt doordat er systematisch met die berekeningen gesjoemeld wordt. Zo reden er volgens de luchtrapportage 2003 op de Catharijnesingel tussen de Bleekstraat en het Ledig Erf per etmaal 15.000 auto's en 860 bussen. Recente berekeningen voor 2011 gaan uit van 11.530 auto's en 90 bussen. Het autoverkeer neemt jaarlijks met 2% toe. Bovendien is Utrecht een groeiende stad. Je zou in 2011 dus veel meer auto's verwachten dan in 2003. Dat er in 2011 minder bussen rijden op dit stuk van de Catharijnesingel is niet waar. Zo worden de knelpunten in Utrecht dus weggerekend.

Het ALU 2006 voorspelde voor 2015 op de Lessinglaan (bij de brug) 32.700 mvt/etmaal. Het ALU 2008 gaat voor 2015 echter uit van 24.100 mvt/etmaal. Ook het autoverkeer in 2015 op bijvoorbeeld de Marnixlaan, Kinglaan, Amsterdamsestraatweg, Graadt van Roggenweg, Westplein en Europalaan blijkt 30-50% lager uit te komen dan in het ALU 2006 voor 2015 werd berekend. Zo wordt dus in het ALU 2008 aan de 'restopgave' voldaan. Gewoon door de intensiteiten fors omlaag te brengen en veel te lage percentages vrachtverkeer en stagnerend verkeer in te voeren.

Overigens, ook de verkeersintensiteiten zijn 'berekend'. Het aantal auto's dat elke dag van en naar het centrum rijdt, wordt afgeleid van het aantal woningen en arbeidsplaatsen. Zou de gemeente ook rekening houden met het aantal bezoekers (winkels, horeca, dienstverlening), dan zou de intensiteit veel hoger uitkomen.

Veelzeggend is dat de berekeningen die bij het ALU 2008 horen pas op 23 april 2009 beschikbaar waren, terwijl het ALU op 14 maart door het college is vastgesteld en medio 2008 alvast naar VROM is gestuurd om het verzoek om EU-uitstel te onderbouwen.

In de stukken voor het gerechtshof schrijft de gemeente dat de berekeningen van de gemeente “een hoge mate van betrouwbaarheid hebben”, dat metingen dus overbodig zijn, dat de gemeente daar een tegenstander van is en dat er vrijwel geen gemeenten zijn die wel meten. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Nieuwegein meten echter wel en de gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin staat dat er ook in Utrecht moet worden gemeten. Dat is dus allemaal anders dan wat de gemeente aan het Hof schrijft.

De gemeente had aan de opdracht van het Hof zo veel mogelijk kunnen voldoen door metingen uit te voeren na het tussenarrest van 9 december 2008, tot 2 maart 2009. De SP en het Wijk-C komitee deden dat in die periode wel. De gemeente had daarmee kunnen laten zien dat haar berekeningen in overeenstemming zijn met metingen. Dat heeft de gemeente kennelijk niet aangedurfd. Zowel de metingen van het Wijk-C komitee als die van de SP (stikstofdioxide) komen een stuk hoger uit dan de uitkomsten van de berekeningen van de gemeente. Bij het busstation is het zelfs ruim het dubbele.

Er wordt door de gemeente geen enkel bewijs geleverd voor het effect van de milieuzone. Op veel vrachtwagens is een filter gemonteerd. Die 'retrofilters' blijken nauwelijks fijnstof tegen te houden, maar wel 10-20% extra stikstofdioxide te produceren. De subsidie is om die reden inmiddels stopgezet.

De gemeente voert (ook in het NSL) aan dat de touringcars verplaatst zijn van het Jaarbeursplein naar de rand van de stad, teneinde de luchtkwaliteit in Utrecht-West te verbeteren, maar dat is alleen maar gedaan om ruimte maken voor streekbussen. De luchtverontreiniging op het Jaarbeursplein is daardoor per saldo erger geworden.

Als bewijs voor het schoner worden van de bussen wijst de gemeente naar de LPG-bussen die in 1997, 1998 en 2000 zijn aangeschaft (63 bussen). De gemeente vermeldt niet dat er sinds 2000 alleen nog maar conventionele dieselbussen in gebruik zijn genomen (348 bussen) en dat ook de LPG-bussen door diesels zullen worden vervangen.

De gemeente noemt ook altijd de transferia. Er rijden dagelijks 400.000 auto's de stad in en uit en elk jaar groeit het autogebruik met 2%. Als de transferia uitgebreid worden en ook echt gebruikt worden(!), dan weegt het effect niet eens op tegen één jaar groei.

De invoering van het sectorenmodel legt het woon-werkverkeer (het grootste probleem) niets in de weg. Ook de autobezoekers van Hoog Catharijne en de Jaarbeurs wordt niets in de weg gelegd. Het enige effect van het sectorenmodel is een negatief effect: het interne autoverkeer wordt gedwongen om om te rijden, zodat op veel wegen extra overschrijding zal ontstaan.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht