dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Column
Gepubliceerd: 2010-12-28
door: Kees van Oosten
Op 1 februari 2005 stuurde de toenmalige directeur Stadsontwikkeling Utrecht, Marian Teer, een brief aan het ministerie van VROM, waarin bezwaren werden ingebracht tegen de concept Ministeriële regeling luchtkwaliteit. Interessant is dat de brief werd opgesteld door senior beleidsmedewerker luchtkwa­liteit Peter Segaar van de gemeentelijke afdeling Milieu en Duurzaamheid.

De opsteller van de brief klaagde over de stringente luchtkwaliteitregelgeving, die ertoe zou leiden dat planontwikkelingen vastlopen, de stad “op slot gaat” en capaciteitsbeperkingen zouden optreden voor brede hoofdwegen, hetgeen haaks zou staan op het verkeersbeleid. “In andere landen hebben de gemeenten (…) alleen een inspanningsverplichting en soms zelfs dat niet (België)”. “Er is geen land dat zichzelf zo heeft klem gezet als Nederland”, zo klaagde de brief.

Wat opmerkelijk is aan de brief is dat die is opgesteld door de luchtkwaliteitspecialist van de afdeling Milieu. Daarvan zou je verwachten dat die zich juist sterk maakt voor de zaak van de luchtkwaliteit. In plaats daarvan maakt hij zich echter, zo blijkt uit de brief, sterk voor het verkeer en de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en beschouwt hij de luchtkwaliteitregelgeving duidelijk als een obstakel.

In de gemeente Utrecht heeft men er voor gekozen de afdeling Milieu onder te brengen bij de Dienst Stadsontwikkeling, een bundeling van stedenbouw, verkeer en vervoer, milieu, economie, wonen, bouwmanagement, grondzaken, vastgoedexploitatie. Stadsontwikkeling houdt in: stedelijke uitbreiding en -verdichting, ontwikkelen en uitvoeren van bouwplannen en plannen voor meer infra-structuur. Dat staat doorgaans op gespannen voet met de bescherming van natuur en milieu. En dat betekent: keuzes maken en dus het afwegen van belangen.

Het uitbreiden, vol bouwen en verdichten van de stad levert geld op. Natuurbehoud en bescherming van het milieu kosten alleen maar geld. Dat leidt er toe dat aan behoud van natuur en bescherming van het milieu minder gewicht wordt toegekend. Daar draagt belangrijk aan bij dat de lobby van de bouwwereld veel sterker is dan de lobby vanuit natuur en milieu. En daarmee is verklaard waarom de afdeling Milieu een ondergeschikte afdeling is van Stadsontwikkeling en de regelgeving voor luchtkwaliteit als een hinderlijk obstakel wordt beschouwd.

Het afwegen van belangen is het domein van de politiek. Dat hoort dus door het college en de gemeenteraad gedaan te worden. Daarvoor is nodig dat de ambtelijke dienst bij elk besluit zo goed mogelijk uit de verf laten komen welke keuze uit een oogpunt van natuur en milieu de voorkeur verdient en welke keuze de voorkeur verdient als het belang van ruimtelijke ontwikkeling en de infra-structuur voorop staat. Door alternatieven duidelijk tegenover elkaar te zetten, worden politieke keuzes bij het college en de gemeenteraad neergelegd.
Stadsontwikkeling laat het college en de gemeenteraad echter nooit de keuze tussen een milieu-alternatief en een bouw- en bereikbaarheidsalternatief. De keuzes die gemaakt moeten worden, worden door Stadsontwikkeling zelf gemaakt. Stadsontwikkeling wil helemaal niet dat het college en de raad die keuzes maakt, want dan zou de afweging anders uit kunnen vallen dan Stadsontwikkeling zou willen. Daarom krijgen het college en de gemeenteraad maar één plan en in dat plan zijn alle keuzes al gemaakt. Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan en het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht zijn van die plannen waarin geen alternatieven zijn uitgewerkt.

Door de ondergeschikte positie van de afdeling Milieu binnen de dienst Stadsontwikkeling komen het milieu, de duurzaamheid en de luchtkwaliteit er bekaaid af in de plannen van Stadsontwikkeling en trekken de autobereikbaarheid en de ruimtelijke ontwikkeling van de stad steevast aan het langste eind. Ruimte om zich daartegen te verzetten hebben de milieudeskundige en luchtkwaliteitsspecialist niet, want alle neuzen moeten bij Stadsontwikkeling dezelfde kant uit staan. De luchtkwaliteitonderzoeker moet aantonen dat de ruimtelijke- en verkeersplannen van de gemeente aan de eisen van de Wet milieubeheer voldoen en de invoergegevens die voor de berekening nodig zijn worden, zo valt in het KEMA rapport te lezen, dus in goed overleg met de juristen van Juridische Zaken vastgesteld.

Het beklagenswaardige lot van de milieudeskundige in dienst van de gemeente Utrecht is dus dat hij wordt ingezet om de luchtkwaliteitregelgeving zoveel mogelijk te omzeilen, zodat er meer wegen, meer parkeergarages en ongelijkvloerse kruisingen kunnen worden aangelegd. De druk die daarbij door Stadsontwikkeling op de milieudeskundige wordt uitgeoefend is kennelijk zo groot dat deze brieven gaat opstellen voor de directeur, waarin geklaagd wordt over de stringente luchtkwaliteitregelgeving die ertoe zou leiden dat de stad op slot gaat. Brieven aan het ministerie van VROM, overigens, die de wethouder, het college en de gemeenteraad nooit gezien hebben.

De politiek zou kunnen besluiten om aan Milieu en Duurzaamheid in de organisatie een positie te geven die gelijkwaardig is aan die van Stadsontwikkeling, zodat milieudeskundigen over het voet­licht kunnen krijgen wat werkelijk in het belang is van milieu en de duurzaamheid. Op die manier zou de politiek ervoor kunnen zorgen dat het het college en de gemeenteraad zijn die de afwegingen maken en niet de dienst Stadsontwikkeling. Dat vooronderstelt echter wel dat het college en de gemeenteraad die afwegingen inderdaad zelf willen maken. En dat is de grote vraag.

Kees van Oosten

(Download Brief Stadsontwikkeling aan VROM.pdf).


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht