zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Column
Gepubliceerd: 2011-01-02
door: Kees van Oosten
Opvallend is de mysterieuze verdwijning van vrachtwagens bij de oversteek van het Amsterdam-Rijnkanaal, waar de Taludweg (gemeente Nieuwegein) overgaat in de Europalaan (gemeente Utrecht). Op de Taludweg reden er in 2009 dagelijks 412 zware voertuigen. Daarvan bereikten er niet meer dan 113 de overkant. Welgeteld 299 zware voertuigen verdwenen dus in het Amsterdam-Rijnkanaal. Door de verdwijning van vrachtwagens op de Jutfasebrug wijzigt het percentage zware voertuigen. Aan de Nieuwegeinse kant is dat 3%, aan de Utrechtse kant nog maar 0,8%.

Deze aantallen zware voertuigen zijn terug te vinden op de site van NSL-monitor. Dat is momenteel de meest gezaghebbende bron van informatie over de luchtverontreiniging. Verkeersgegevens, zoals aantallen personenwagens en zware - en middelzware voertuigen worden door de wegbeheerders (gemeenten en Rijkswaterstaat) verzameld. Het Bureau Monitoring NSL van het ministerie van Infrastructuur en Milieu berekent vervolgens voor alle belangrijke wegen in Nederland de concentraties fijnstof en NO2.

"Wij kunnen u melden dat de door Utrecht aangeleverde gegevens voor de monitor 2010 op gedegen wijze tot stand zijn gekomen" zo schrijft mevrouw B. Oude Groote Beverborg, sinds maart 2009 programmamanager Luchtkwaliteit en Goederenvervoer van de Gemeente Utrecht, in de collegebrief van 1 december 2010 aan de raadscommissie Stad en Ruimte. Misschien was de verdwijning van zware voertuigen op de grens van Nieuwegein en Utrecht de in 2009 aangetreden programmamanager nog niet opgevallen. SP-er Michel Eggermont heeft daar overigens al eerder op gewezen, naar aanleiding van de informatie van de Saneringstool 3.1. Volgens de Saneringstool was het percentage zware voertuigen in 2008 op de Taludweg 4% en aan de andere kant van de Jutfasebrug, waar de Europalaan begint, nog maar 1%.

Op 5 oktober schreef de programmamanager aan de commissie Stad en Ruimte "Uit onderzoek van TNO blijkt dat in deze achtergrondconcentraties, ten opzichte van het jaar daarvoor, een verslechtering is opgetreden bij de voertuigemissies van stikstofdioxiden en het aandeel stikstofoxide daarin. De gemiddelde achtergrondconcentraties zijn hierdoor toegenomen met ongeveer 7% (circa 3 microgram/m3). Dit komt vooral door tegenvallende emissies van het zware verkeer". Anders dan de programmamanager schrijft is de achtergrondconcentratie niet verslechterd, maar werd die altijd al te positief beoordeeld. De emissies van vrachtwagens werden namelijk tot dusver alleen op de rollentestbank gemeten en niet in de praktijk. Wat de programmamanager niet schrijft is dat de tegenvallende emissies ook verklaard worden door een te lage inschatting van het aandeel zwaar verkeer. Zoals door de gemeente Utrecht.(*) De door de gemeente Utrecht aangeleverde gegevens voor de monitor zijn kennelijk toch niet zo gedegen tot stand gekomen als programmamanager Oude Groote Beverborg met stelligheid beweert.

Omdat vrachtwagens zoveel extra vervuilen ( 5 tot 20 maal meer dan personenwagens) is het voor de berekening van de luchtverontreiniging erg belangrijk te weten wat het aandeel is van zware voertuigen in het totale gemotoriseerde verkeer. Of je op de Europalaan ten zuiden van de A12 van 3% uitgaat of van 0,8% geeft een groot verschil. Zo zijn er wel meer grote verschillen. Bij de berekening van de gevolgen voor de luchtkwaliteit van de tijdelijke extra rijstroken langs de A2 is de afdeling Milieu Utrecht uitgegaan van 4% zwaar verkeer, de Startnotie Ring Utrecht (2008) van Rijkswaterstaat gaat echter uit van 14% vrachtverkeer (blz. 19), wat overigens niet wordt uitgesplitst in zware- en middelzware voertuigen.

Je zou denken dat de gemeente het aantal zware voertuigen op drukke wegen nauwkeurig en regelmatig telt. Het is immers een belangrijk invoergegeven. Van nauwkeurige tellingen blijkt echter in de verste verte geen sprake. Het aantal vracht- en bestelwagens op de Europalaan ten zuiden van de A12 is nog nooit geteld. Het aantal vrachtwagens op de A2 schijnt in 2003 een keer geteld te zijn. Die 0,8% op de Europalaan en die 4% of 14% op de A2 zijn dus gewoon slagen in de lucht. Slagen die veel vrachtverkeer opleveren als de noodzaak van extra asfalt moet worden aangetoond en weinig vrachtverkeer als de luchtkwaliteit moet worden berekend.

Het aantal vracht- en bestelwagens wordt ook op andere drukke wegen in Utrecht niet geteld. Niet over exacte telgegevens beschikken heeft het grote voordeel dat je er naar willekeur een slag naar kunt slaan zonder het verwijt te riskeren dat je de zaken opzettelijk verkeerd voorstelt. Langs de meeste drukke wegen in Utrecht wordt in het geheel niet geteld en op de wegen waar wél wordt geteld, is van serieus tellen geen sprake. Een ontluisterend voorbeeld biedt de St. Jacobsstraat. Een belangrijke bevoorradingsroute voor de markt op het Vredenburg, C&A, de Bijenkorf en het winkelgebied in de binnenstad. Volgens de NSL-monitor was in 2009 op de St. Jacobsstraat sprake van 0,4% zware- en 2% middelzware voertuigen. Het gaat hier dus om een weg waar zogenaamd tellingen hebben plaatsgevonden.

Die zogenaamde tellingen op de St. Jacobsstraat, waar de invoergegevens voor de NSL-monitor op zijn gebaseerd, hebben plaatsgevonden op 19 september 2006 en zijn uitgevoerd door Goudappel Coffeng. Gedurende één dag en alleen tussen 7.00 - 19.00 uur. Er zijn toen 11 zware voertuigen geteld en 64 middelzware voertuigen. Op het totaal van 2549 voertuigen levert dat 0,4% zware voertuigen op en 2,5% middelzware voertuigen. Als je maar één dag telt, zo leren onze kinderen al op de basisschool, moet je wel zeker weten dat de andere weekdagen hetzelfde verkeersbeeld geven. Interessant is dus om na te gaan op wat voor dag die 19 september 2006 viel. En wat blijkt? Dat was een dinsdag! Iedereen in Utrecht weet dat er op woensdag, vrijdag en zaterdag markt is op het Vredenburg en dat juist op die dagen (alleen) van de St. Jacobsstraat gebruik wordt gemaakt door marktkooplui met hun zware- en middelzware voertuigen.

Welnu, de St. Jacobsstraat is dus zo'n straat in Utrecht waar wél geteld is. In 2006, gedurende één dag, namelijk de rustigste dag van de week. Op de meeste andere (drukke) wegen is in Utrecht nog nooit geteld. Wat het aandeel zware- en middelzware voertuigen is in Utrecht weet niemand, zelfs niet bij benadering. Waarschijnlijk zijn er dus in de verkeersgegevens van de gemeente Utrecht niet enige honderden, maar vele duizenden zware- en middelzware voertuigen zoek. Wat het aandeel zware- en middelzware voertuigen in Utrecht is zullen we niet weten, want de afdelingen Milieu en Verkeer houden niet van tellen. Daar baseert met het percentage zware- en middelzware voertuigen, evenals de gemiddelde snelheid en de mate van stagnatie, veel liever op wat men noemt "expert judgment". Een deftig woord voor schatten wat het beste uitkomt.

Op 27 april 2010 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de VROM-inspectie en de eerder genoemde programmamanager Luchtkwaliteit van de gemeente Utrecht, mevrouw B. Oude Groote Beverborg, tot maart 2009 werkzaam als NSL-beleidsmederwerker bij VROM. Een prettig gesprek dus van ouwe jongens krentenbrood. De inspectie rapporteert tevreden dat "de gemeente een goed beeld heeft van de resterende knelpunten op het OWN" (het onderliggende wegennet, dwz het wegennet in de stad Utrecht). Zou het een idee zijn als de VROM-inspectie ook eens keer kwam praten met burgers die al jaren actief zijn in Utrecht en duidelijk beter op de hoogte zijn van de manier waarop de luchtkwaliteit door de gemeente Utrecht wordt berekend dan de kersverse programmamanager Beverborg, opvolgster van luchtcoördinator Haarsma?


Kees van Oosten(*) Het RIVM schrijft op blz. 42 van NSL-monitor nulrapportage: "In maart 2009 bleek er voor de dieselvoertuigen circa 40% onderschatting van de NOx-emissies en circa 25% van de NO2-emissies. Voor de omgeving van Utrecht vertaalde dit dicht bij de weg in circa 6 μg/m3 NO2-concentratiebijdragen". En een alinea verder: "Eind 2009 bleek uit praktijkmetingen aan moderne vrachtauto’s wederom een wezenlijk verschil tussen de opgegeven emissies en de praktijkemissies. Ook is gebleken dat de verdeling van voertuigkilometers over de verschillende soorten wegen aanpassing behoefte (...) Door de toegenomen NOx-emissies zijn de berekende grootschalige NO2-concentraties over geheel Nederland aanzienlijk hoger dan in eerdere prognoses het geval was, het gaat om circa 3 μg/m3".


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht