dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Milieuzonering
Column
Gepubliceerd: 2011-06-27
door: Kees van Oosten
Eén van de meest opmerkelijke beweringen van het college in haar reactie op het Rekenkamerrapport "Geen Vuiltje aan de lucht is", dat het gezamenlijke effect van de door de gemeente in te zetten meest effectieve maatregelen zoals milieuzonering en schone bussen ca 0,4 microgram/m3 is, nog geen 1% van de norm. Het staat op blz. 31.

Als je zoiets leest sta je wel even in je ogen te wrijven. Volgens de milieudeskundigen van Stadsontwikkeling waren de milieuzonering en het schoner maken van de bussen namelijk altijd ruim voldoende om de ruimtelijke ontwikkelingen in het Stationsgebied te compenseren: het extra autoverkeer als gevolg van de uitbreiding van Hoog Catharijne, het Woon-winkelgebouw Vredenburg, de uitbreiding van het Muziekcentrum, het nieuwe Stadskantoor, de nieuwe bibliotheek, de nieuwe parkeergarage bij het Vredenburg. De rechtbank geloofde het allemaal grif, want een gemeente zou zoiets immers niet zeggen als het niet goed en terdege was uitgerekend.

Laten we eens even in de recente geschiedenis duiken. De maatregel milieuzonering kwam voor het eerst voor in het ALU 2006 en hield in dat vanaf 1 april 2007 alleen vrachtverkeer dat aan bepaalde emissienormen voldoet de milieuzone in mag: minstens Euro4, dan wel Euro2 of Euro3 mits uitgerust met roetfilter (noot 1).

Volgens de toenmalige wethouder De Weger (noot 2) op 19-6-2008 was de milieuzone vanaf juli 2007 van kracht, maar hield de maatregel tot 1 maart 2008 slechts in dat de zone verboden was voor vrachtwagens met Euro1 of lager. Vanaf 1 maart 2008 zou de toegangs­eis worden aangescherpt, zodat Euro2 of Euro3 vrachtwagens een roetfilter moesten hebben.

In het ALU-2006 werd nog in het midden gelaten of de milieuzone het gebied zou omvatten binnen de verdeelring ('de stadszone') of alleen het centrumgebied. Daarbij werd opgemerkt dat het effect op de luchtkwaliteit aanzienlijk groter zou zijn bij de stadszone. In het ALU-2006 kreeg de maat­regel twee plusjes (“groot effect-zeer belangrijke maatregel”). Voor de berekening van het effect in het ALU 2006 werd echter uitgegaan van de stadszone én de toegangseis minimaal Euro4, dan wel Euro2 of Euro3 mits uitgerust met een roetfilter (vrachtauto's die niet standaard van een roetfilter voorzien waren konden een “retrofitfilter” moeten laten monteren). Utrecht koos voor de centrumzone (noot 3).

De minimale oplossing dus. Utrecht zou er alsnog voor kunnen kiezen de milieuzone uit te breiden tot de hele bestaande stad, maar dat blijkt ook bij het huidige "groene"college niet te zijn opgekomen.

Dat de instelling van de milieuzone nauwelijks effectief zou zijn moet men al geweten hebben toen die werd ingesteld en het is ondenkbaar dat de opstellers van het ontwerp ALU-2008, dezelfde die het ALU-2006 opstelden, dat niet wisten. Het eerste argument wordt door het ALU-2006 zelf aan­gedragen: het effect zou aanzienlijk minder zijn als de milieuzone niet de stadszone maar slechts de centrumzone zou omvatten. Het tweede argument is dat tot 1 maart 2008 slechts vrachtverkeer werd geweerd met Euro1 of lager en er niet gehandhaafd werd. Tot 1 maart 2008, zo staat namelijk in de aangehaalde brief van de wethouder, zou er niet worden gehandhaafd omdat het RDW de registratie nog niet op orde had en de subsidie voor retrofitfilters uitgeput was. Daar komt bij dat voor vracht­wagens die niet aan de toegangseisen voldeden (voldoen), een dagontheffing gekregen kon (kan) worden voor 25 euro. Verder was bij de invoering van de milieuzone al bekend (CPB, 2007) dat een retrofitfilter (noot 4) in het stadsverkeer, doordat met lage gemiddelde snelheden wordt gereden met veel optrekken en stilstaan, nauwelijks effectief is (noot 5).

De subsidie voor een retrofitfilter werd daarom later weer afgeschaft. Het inzicht dat de retrofitfilter nauwelijks effectief was heeft er overigens niet toe geleid dat vrachtverkeer dat dankzij een retrofilter aan de toegangseis voldeed alsnog de toegang tot de milieuzone werd ontzegd. Tenslotte is van belang, dat er volgens de Utrechtse luchtkwaliteitsbe­rekeningen relatief weinig vrachtverkeer (ca. 1%) voorkomt op de routes van de A2, A12, A27 van en naar het centrumgebied en dat het schoner worden van de emissie van vrachtwagenmotoren, als daar al sprake van zou zijn, om die reden weinig zou kunnen bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit in Utrecht. Om al deze redenen kon van de invoering van de milieuzone in Utrecht in het ontwerp-ALU 2008, in eerlijkheid niet beweerd worden dat het een effectief middel was, laat staan een maatregel met groot effect. Niettemin werd daar in de berekeningen voor het ontwerp-ALU 2008 wel van uitgegaan en werd op blz. 20 van het ontwerp-ALU, 8 maanden na de invoering van de milieuzone, zelfs door de toenmalige luchtcoördinator H. Haarsma geschreven:

“Gebleken is dat de huidige milieuzone een effectief middel is om vervuilend vrachtverkeer uit het centrum van Utrecht te weren. De invoering van de huidige milieuzone heeft een snellere verschoning van het vrachtverkeer tot gevolg dan op basis van landelijke trends zou worden verwacht.”

Laten we het over de bussen maar niet hebben, de in 1999 aangeschafte LPG bussen worden vervangen door dieselbussen en die zogenaamde schone dieselbussen blijken aanzienlijk meer stikstofdioxide uit te stoten dan de gemiddelde vieze stadsbus.


Kees van Oosten


1) Van 1 januari 2010 zouden alleen toegang tot de milieuzone hebben vrachtauto' s met minimaal Euro4-motoren, met een ontheffing tot 1 juli 2013 voor vrachtauto' s jonger dan 8 jaar met Euro3-motor, mits uitgerust met roetfilter.

2) Brief van wethouder T.H.D. De Weger van 19-6-2008 aan de Commissie Verkeer en Beheer. Toegevoegd als bijlage.

3) ALU 2006 blz. 33

4) Dat is de naderhand gemonteerde roetfiler.

5) Het filter wordt bij korte stadsritjes niet heet genoeg om de roetdeeltjes te verbranden.


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht