zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Column
Gepubliceerd: 2011-05-19
door: Kees van Oosten
In de gemeente Utrecht is het gebruikelijk om niet in te gaan op kritiek van burgers op de berekening van verkeersgegevens en luchtkwaliteitsberekening. Ook wethouder Lintmeijer zegt keer op keer toe, dat hij zijn medewerkers opdracht zal geven om te reageren op kritiek van burgers en raadsleden, maar daar voelt de ambtelijke dienst kennelijk niets voor. De uitvoerige kritische notities van de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht en het Wijk-C komitee op de berekening van verkeersintensiteiten en luchtverontreiniging worden door de ambtelijke dienst doodgezwegen. En als de gemeenteraad dreigt er zich inhoudelijk mee bezig te gaan houden, onderneemt de ambtelijke dienst snel een poging om dat te bezweren door een extern bureau in te huren dat moet schrijven dat het allemaal dik voor elkaar is met de manier waarop de gemeente de verkeersintensiteit en luchtverontreiniging berekent. Zo hebben wij al verschillende dure rapporten voorbij zien komen: Oranjewoud, Kema en nu dus Significance. De boodschap is: gemeenteraad, daar hoef je je niet in te verdiepen, het is allemaal dik in orde.

Evenals de rapporten van Oranjewoud en Kema hebben de opstellers van Significance niet de opdracht gekregen om ook van kritische geluiden kennis te nemen, laat staan te praten met de organisaties die zoveel kritiek hebben op de cijfers van de gemeente. Ook blijkt uit het rapport van Significance dat het bureau haar oordeel uitsluitend heeft gebaseerd op gegevens die door de ambtelijke dienst zijn aangeleverd. Een notitie als "Creatief rekenen met verkeersmodellen" van de SSLU (25-2-2011) is dus niet bij Significance ingebracht.

De opdracht die Significance heeft gekregen is uiterst beperkt en heeft alleen betrekking op cijfers van het jaar 2006: de mate waarin de berekende intensiteiten overeenstemmen met verkeerstellingen voor hetzelfde jaar en of de voor 2006 berekende intensiteiten voldoende nauwkeurig waren o.a. voor geluid- en luchtkwaliteitsberekening.

De belangrijkste eis die je aan een verkeersmodel stelt is of dat model betrouwbare vooruitberekeningen kan maken voor de toekomst: 2010, 2015, 2020. En uitgerekend dat is niet door Significance beoordeeld. Om een vooruitberekening te kunnen maken is het nodig het toekomstige aanbod auto's en vrachtauto's te berekenen. Daarvoor moet een vrij nauwkeurig beeld bestaan van geplande ruimtelijke ontwikkelingen, het geplande aantal parkeerplaatsen, de verwachte ontwikkeling van de bevolking en het verwachte verplaatsingsgedrag. Zo is het erg belangrijk te weten hoeveel autoritten er gemiddeld per etmaal gemaakt zullen worden per type huishouden en per type arbeidsplaats. En belangrijk is te weten in welke buurten/wijken die ruimtelijke ontwikkelingen zijn gepland. De aanname's en berekeningen die daar betrekking op hebben zijn allemaal niet door Significance beoordeeld en dus kan aan de hand van het Significance rapportje niet vastgesteld worden of de vooruitberekeningen met het verkeersmodel een redelijk inzicht geven in de intensiteit in 2010, 2015 en 2020. Significance heeft alleen naar het basisjaar 2006 gekeken.

Of de toets van Significance op een correcte wijze is uitgevoerd is overigens zeer de vraag. Op blz. 17 valt te lezen: "Bij deze toetsing zijn wij uitgegaan van de gegevens die ons zijn aangeleverd door de gemeente, met name de resultaten van de tellingen die ten grondslag liggen aan het model en de uitkomsten van de modelberekeningen, voor screenlines/cordons en doorsneden. Wij hebben niet de mogelijkheid om deze tellingen en modeluitkomsten te controleren, en kunnen daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid ervan".

Die tellingen betreffen voornamelijk ééndagswaarnemingen tussen 7.00 en 19.00 uur. Die zijn dus alles behalve representatief. Uit de schaarse slangtellingen waar wij over beschikken (de gemeente weigert nog steeds inzage in slangtellingen waar ik op 3-2-2011 om hebben gevraagd) blijkt dat de intensiteit in de loop van de week sterk kan variëren. Iedereen kan bedenken dat de intensiteit op een Jaarbeursdag heel anders is als op een dag waarom er niets bij de Jaarbeurs te doen is. En als je dinsdag op de Jacobsstraat gaat tellen (zoals nu weer is gebeurd), neem je de drukte van de markt op woensdag, vrijdag en zaterdag niet mee. En overigens vindt er behoorlijk wat bevoorrading plaats in de avond en de nacht. Dat wordt allemaal niet tussen 7.00 en 19.00 waargenomen. Die tellingen zijn dus uiterst onbetrouwbaar, want volstrekt niet representatief.

Hoe kan het dan dat de uitkomsten van het verkeersmodel redelijk overeenkomen met de tellingen? Dat komt simpelweg omdat het verkeersmodel, zoals in de geciteerde tekstpassage duidelijk staat, met de resultaten van die tellingen gevoed is!!! Met andere woorden: het verkeersmodel heeft domweg de onbetrouwbare intensiteiten gereproduceerd, die er eerst in zijn gestopt.

Wat het Significance rapport schrijft over de intensiteit van vrachtwagens is onjuist. Het aandeel van zwaar verkeer en middelzwaar verkeer is gebaseerd op de niet-representatieve ééndagswaarnemingen op een zeer beperkt aantal wegen. Er is bijvoorbeeld waargenomen, dat pakweg 1% van het totale aantal motorvoertuigen op weg X op een bepaalde dag uit vrachtwagens bestaat. Op grond daarvan wordt vervolgens aangenomen dat van dat percentage in 2015 ook wel sprake zal zijn, ook op wegen in de buurt waar niet is waargenomen. De gemeente heeft dit op kaartmateriaal en in rapporten vastgelegd, die kennelijk niet aan Significance zijn overlegd. Overigens is ten onrechte niet beoordeeld of alle stadsbussen en streekbussen wel in de berekeningen zijn meegenomen. Dat is namelijk niet het geval.

Conclusie: het Significance-rapport zegt niets over de voorspellende waarde van het verkeersmodel (de vooruitberekeningen voor 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2020) en wat het rapport zegt over de overeenstemming tussen tellingen en berekeningen voor 2006 valt om verschillende redenen niet serieus te nemen.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht