dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Klimaatneutrale mobiliteit
Column
Gepubliceerd: 2012-10-28
door: Kees van Oosten
Hoewel klimaatwetenschappers aandringen op een reductie van de uitstoot van CO2 in 2030 van 90%, is Nederland bereid zich in te zetten voor een voorwaardelijke doelstelling van 40% (voorwaarde is dat andere landen dat ook doen). Dat blijkt uit de Klimaatbrief 2050. Zoals het er nu naar uitziet, komt daar weinig van terecht. Dat heeft veel te maken met de ongebreidelde groei van het wegverkeer.

Volgens het in 2009 gepubliceerde Milieueffecten wegverkeer van de Algemene Rekenkamer is de CO2-uitstoot van het wegverkeer sinds 1999 sterk toegenomen. Dat zou het geval zijn doordat het autoverkeer toeneemt en de auto's gemiddeld niet zuiniger zijn geworden. In de periode 1999-2007 nam het aantal afgelegde autokilometers met 14% toe.

De sector verkeer en vervoer levert een aanzienlijke bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving zou 21% van de CO2-uitstoot komen door verkeer en vervoer (in 2009).

Dat de gemiddelde auto niet zuiniger is geworden, zal menigeen verrassen. Toch ligt dat voor de hand. In vergelijking met auto's in 1985 was de gemiddelde auto in 2009 40% zwaarder en namen de motorprestaties aanzienlijk toe (sneller accelereren en hogere snelheden). En wat niet minder belangrijk is, de officiële informatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot blijkt onbetrouwbaar.

De officiële cijfers over brandstofverbruik en uitstoot worden bepaald met tests op de rol­lentestbank, die weinig met het rijpatroon in de praktijk te maken hebben. Auto's die te boek staan als zeer zuinig blijken in de praktijk soms anderhalf keer zo veel te gebruiken en uit te stoten. Aan­genomen dat het Planbureau voor de Leefomgeving zijn berekeningen heeft opgesteld op basis van de officiële uitstootcijfers, moet gevreesd worden dat de werkelijke uitstoot van het wegverkeer veel hoger is.

Landelijk gezien zou de CO2-bijdrage van verkeer en vervoer dus 21% zijn, maar doordat grote steden druk autoverkeer hebben, ligt dat percentage daar waarschijnlijk rond de 40. Dat is net zoveel als de CO2-uitstoot voor het verwarmen van een woning. Je zou dus denken dat een gemeentelijk klimaatbeleid zich niet alleen richt op betere isolatie van woningen, maar evenzeer op klimaatneutrale mobiliteit. Dat blijkt echter niet het geval, ook niet in Utrecht.

Volgens het collegeprogramma 2010-2014 wordt de tot 2030 verwachte groei van het autoverkeer in Utrecht gehalveerd. Aangenomen dat die groei 2% is per jaar (Utrecht is een groeiende stad en die groei komt boven op de landelijke groei van het autoverkeer), dan zal een halvering van de groei toch als resultaat hebben dat het aantal autokilometers ten opzichte van 2010 toeneemt met 124%.

GroenLinks wethouder Lintmeijer stelt zich op het standpunt dat de binnenstad, het stationsgebied en alle economische zones voor de auto goed bereikbaar moeten blijven. Dat betekent in elk geval dat het stedelijke en regionale woon-werkverkeer waarvoor de auto wordt gebruikt niet minder zal groeien en dat er van de halveringsdoelstelling niets terechtkomt. Verreweg het meeste autogebruik komt immers door het woon-werkverkeer en de groei van het autoverkeer valt volgens de Mobiliteitsbalans (2010, p.7) bijna geheel toe te schrijven aan de groei van het woon-werkverkeer.

Concrete maatregelen om het autogebruik in Utrecht af te remmen, worden niet genomen. Welis­waar wordt in de binnenstad het symbolische aantal van 50 (van de 2300) parkeerplaatsen opgeheven, maar daartegenover staat dat er duizenden parkeerplaatsen in het Stationsgebied bij komen. Het beleid van de gemeente is nog steeds om bij nieuwbouw van woningen en kantoren te eisen dat op eigen grond parkeerplaatsen worden aangelegd, ook al gaat het om nieuwbouw op loopafstand van het station. Als mensen op zo'n manier gedwongen worden voor een parkeerplaats te betalen, zullen ze niet snel van het bezit en het gebruik van een auto afzien.

Het luchtkwaliteitsbeleid van de gemeente, dat zich vreemd genoeg alleen op reductie van fijnstof en stikstofdioxide richt, werkt niet mee om de uitstoot van CO2 te verminderen. De oplossing wordt namelijk gezocht in het stimuleren van elektrisch aangedreven auto's en de aankoop van nieuwe auto's (de auto-industrie zou het bedacht kunnen hebben). De keuze voor elektrische auto's houdt een keuze in voor kernenergie of steenkolencentrales (dus extra uitstoot van CO2). Het stimuleren van de aankoop van nieuwe auto's leidt tot extra autokilometers, want wie tien- of twintigduizend euro neertelt voor een nieuwe auto wil daar ook plezier van hebben en zal hem veel vaker gebruiken dan een auto die inmiddels afgeschreven is. De winst van de schonere auto kun je dus wegstrepen tegen de extra kilometers. Overigens, nieuwe auto's moeten ook gemaakt worden en ook dat zorgt voor extra uitstoot van CO2.

Klimaatneutrale mobiliteit kan dus maar op één manier: een drastische beperking van het gebruik van de auto, om te beginnen van het woon-werkverkeer met de auto.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht