zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  D click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Column
Gepubliceerd: 2012-09-04
door: Kees van Oosten
Utrechts GroenLinks-wethouder Lintmeijer heeft te lang het voordeel van de twijfel gehad. De belofte dat de groei van het autoverkeer in (maar vooral in en uit) de stad wordt aangepakt en dat daardoor de Utrechtse lucht schoner wordt, maakt hij niet waar. Integendeel, in het zgn. ambitiedocument Aantrekkelijk en Bereikbaar staat als doelstelling dat de economische kerngebieden, waaronder niet alleen het Stationsgebied maar kennelijk ook de binnenstad gerekend worden, optimaal voor de auto bereikbaar moeten blijven. GroenLinks heeft er notabene jarenlang voor gepleit de Utrechtse grachten autovrij te maken!

Op de openbare bijeenkomst van de Adviesgroep Schone lucht en Gezondheid presenteerde Lintmeijer 3 september de "Aanvullende maatregelen luchtkwaliteit". Wie het leest vraagt zich af of de wethouder er zelf nog in gelooft. De Adviesgroep reageerde er in elk geval zeer kritisch op. Het stuk bevat geen nieuws en lijkt vooral voor propagandadoeleinden te zijn opgesteld. Het valt te hopen dat Lintmeijer het stuk, voordat het de inspraak ingaat, grondig herziet.

Bij de boodschap dat er sprake is van dalende trends (wat de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide betreft), moet de kanttekening worden geplaatst dat er sinds eind 2008 sprake is van een recessie en daardoor van minder energiegebruik, transport en verkeer. Trekt de economie weer aan, dat zitten we weer minstens op het niveau van 2008. En de luchtverontreiniging in 2008 kwam volgens het RIVM overeen met die rond 2000.

Bij het verhaal dat er volgens de nsl-monitor in 2015 nog maar 3 knelpunten in de stad zijn, moet de kanttekening geplaatst worden dat de metingen die in 2011 in Utrecht hebben plaatsgevonden op verschillende locaties aanzienlijk hoger uitkomen en dat op verschillende vervuilde locaties geen metingen zijn verricht. Langs de Kinglaan (*) en de Graadt van Roggenweg is bijvoorbeeld niet gemeten. Overigens heeft de gemeente inmiddels erkend dat verschillende invoergegevens niet juist waren (bijv. dat bussen nergens stagnatie zouden ondervinden en dat soms slechts de halve wegintensiteit was ingevoerd).

Zeer kwalijk is overigens dat de gemeente beweert dat er tussen de berekende concentraties en de gemeten concentraties nauwelijks verschil is. Dat zou blijken uit een vergelijking die het RIVM heeft opgesteld. Dit is een zeer misleidende voorstelling van zaken. Nadat bleek dat veel meetnet concentraties een stuk hoger lagen kreeg het RIVM namelijk de opdracht om ze niet met de nsl-monitor concentraties te vergelijken, maar met speciaal voor de gelegenheid door het RIVM te berekenen concentraties (met hogere emissiefactoren!).

Het effect van de maatregelen die in uitvoering zijn wordt door Lintmeijer schromelijk overdreven en hoe dat effect berekend is kan of wil hij niet uitleggen. Dat zou blijken uit het verkeersmodel, maar wat er in dat verkeersmodel is gestopt om het te berekenen kan hij niet zeggen. Dat de aanleg van oplaadpunten, het stimuleren van de fiets, de aanleg van P + R voorzieningen, het verschonen van het gemeentelijk wagenpark en dynamische verkeersmanagement meer dan een symbolische bijdrage leveren aan het terugdringen van de luchtverontreiniging blijkt uit niets. Allemaal reclameretoriek.

De aanvullende maatregelen waar Lintmeijer nu mee komt zijn maatregelen die of een marginaal effect hebben (nog geen tiende van een microgram/m3) of op de korte termijn niet uitvoerbaar zijn omdat de vereiste wettelijke bevoegdheden ontbreken. Wil je vieze personenauto's weren uit de milieuzone, dan is daar immers een wijziging voor nodig van de wegenverkeerswet. Kortom: Lintmeijer biedt geen maatregelen die binnen de huidige collegeperiode bijdragen aan het terugdringen van de luchtverontreiniging, maar maakt zich wél sterk voor het behoud van de autobereikbaarheid van de economische kerngebieden, waaronder de binnenstad en het stationsgebied.

De "maatregelen" van Lintmeijer zijn of heel erg vaag óf niet uitvoerbaar omdat het wettelijk instrumentarium ontbreekt of ze zijn bedoeld voor de verre toekomst of er moet eerst uitgebreid inspraak en heel veel onderzoek plaatsvinden. De inspraak van Lintmeijer lijkt overigens niet bedoeld om er echt naar te luisteren, want met de inspraak op Aantrekkelijk en Bereikbaar (het opstellen van de gemeentelijke reactie heeft ruim een jaar in beslag genomen!) is niets gedaan. Inspraak is voor Lintmeijer kennelijk vooral een middel om concrete maatregelen voor zich uit te kunnen schuiven.

Sinds de oprichting van de Adviesgroep hebben zich meerdere gelegenheden voorgedaan, waarbij Lintmeijer het advies van de Adviesgroep had kunnen inwinnen. Dat heeft hij niet een keer gedaan. De invoergegevens voor de nsl-monitor werden in mei verstuurd zonder de Adviesgroep te raadplegen. De Adviesgroep werd niet betrokken bij de analyse en vergelijking van meetnetgegevens. Evenmin bij het opstellen van de Utrechtse monitoringsrapportage 2011 en Aantrekkelijk en Bereikbaar (de versie die in juli door raadscommisie werd besproken). Kortom, Lintmeijer luistert alleen naar zijn ambtenaren.

Als je bij Lintmeijer aankomt met kritiek op invoergegevens geeft hij niet thuis. De discussies over meten en rekenen vindt hij onbelangrijk. Over het verleden wil hij ook niet discussieren en over het concrete effect van maatregelen en over gezondheidseffecten ook niet. De meer technische inhoud van zijn beleid schijnt hem niet of nauwelijks bezig te houden, de discussie daarover gaat hij uit de weg. Hij zorgt er op die manier voor dat de programmamanager en de afdelingen Milieu en Verkeer vrij spel hebben en zich niets aantrekken van publieke politiek.

Lintmeijer begon in april 2010 veelbelovend. Het college had zich ten doel gesteld de groei van het autoverkeer aan te pakken en de EU-luchtkwaliteitsnormen gingen het college nog niet ver genoeg. We zijn nu ruim twee jaar verder en niemand gelooft meer dat de luchtverontreiniging en de groei van het autoverkeer binnen deze collegeperiode daadwerkelijk worden aangepakt, laat staan significant afnemen. Twee jaar inspraak en een een jaar overleg met Lintmeijer hebben niets opgeleverd. Willen bezorgde bewoners langs vieze straten nog iets bereiken, dan kunnen ze beter actie gaan voeren.

(*) de metingen vonden plaats op het Attleeplantsoen, ruim 40 meter verwijderd van de Kinglaan

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht