zondag 18 november 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaArbeidsparticipatie: iedereen moet mee kunnen doen
Gepubliceerd: 2017-10-23 09:44:27
Door: Christenunie
De ChristenUnie wil dat Utrecht een vitale gemeente is waar iedereen meetelt: hoogopgeleide tweeverdieners Ć©n mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En in een stad waarin iedereen meetelt, moet ook iedereen mee kunnen doen. De ChristenUnie wil daarom dat er in Utrecht werk is en blijft voor iedereen, zodat mensen eigenstandig een minimumloon kunnen verdienen; met of zonder fysieke beperking, lang of kort in Nederland wonend.

De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand gestegen in de gemeente Utrecht. De ChristenUnie wil dat er meer passende werkgelegenheid komt, zodat meer Utrechters kunnen werken. Wel vindt ChristenUnie het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun verdienvermogen. Zo kan vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren naar vermogen ook heel waardevol zijn voor de samenleving en voor iemands welbevinden. Het aantal arbeidsplaatsen voor laagopgeleiden in Utrecht is te beperkt en hier moet in worden geĆÆnvesteerd.

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

 • De gemeente zet binnen de arbeidsmarktregio in op een goede aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven in de gemeente Utrecht. Hierbij is vooral aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo opleidingen.
 • In Utrecht krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de juiste begeleiding naar een waardevolle plek in onze samenleving.
 • De sociale werkvoorziening (Utrechts Werkbedrijf) wordt in stand gehouden.
 • De gemeente zoekt samen met het bedrijfsleven en UW naar nieuwe coƶperatieve samenwerkingen waardoor kwalitatief goede en voldoende werkplekken aan de onderkant van de arbeidsmarkt gevonden worden.
 • De gemeente neemt, in samenwerking met bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor de realisatie van de beloofde garantiebanen.
 • De gemeente moet stoppen met de focus op alleen het verdienvermogen van mensen met een afstand op de arbeidsmarkt.
 • In de gemeente Utrecht komt maximale ruimte voor alternatieve re-integratietrajecten, waarbij regelluwe zones worden ingesteld
 • De ChristenUnie vindt het hard nodig dat er cultuurverandering komt bij de gemeentelijke afdeling Werk & Inkomen. Het individu moet centraal gezet worden en maatwerk geleverd worden, onder ander richting mensen met fysieke beperking die eigenstandig het minimuminkomen kunnen verdienen.
 • Inburgering van nieuwkomers gaat het snelste als ze snel kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Om ze hierbij te helpen worden statushouders begeleid door een vaste coach.
 • Bij innovatieve ontwikkelingen en inrichting van een meer duurzame en circulaire economie wordt ook nagedacht hoe Utrecht een stad voor iedereen blijft en niet alleen een stad voor hoogopgeleiden wordt.
 • In de gemeente Utrecht wordt verder gewerkt aan een lokaal experiment met regelarme bijstand binnen de grenzen van de wet.


  meer 

Stuur dit bericht door!

Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoƶperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
Utrechtse VVD presenteert tegenbegegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukbergen'
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukenkamp'
De nacht komt tot rust
Utrecht zoekt 100 pleegouders
ChristenUnie samen met GroenLinks en D66 op de bres voor staatlozen
Kampioentour: pleisterplaats in de stad!
Gescheiden afvalinzameling, ook voor luiers?
Bestuurswissel: maak nader kennis met Annebeth en zwaai Ard gedag!
Openheid en vertrouwelijkheid coalitieonderhandelingen
Ook parken vuurwerkvrij tijdens jaarwisseling
Een dak boven het hoofd, ook voor de Voedselbank!
ChristenUnie blijft alert op lichtvervuiling
Stel ook bij studentenhuisvesting eisen aan maximale huurprijs
Maak rookvrije zones in publieke ruimte mogelijk
Bestuurswissel: maak nader met Jeroen en zwaai Herman gedag!
10 oktober Algemene Ledenvergadering
Hoog tijd voor betere voorzieningen Utrecht Science Park
Open Fractievergadering
Kan Utrecht blijven fietsen?
In de put door rioollucht
Bezint eer ge begint!
Kampioenentour gaat door!
Bestuurswissel: maak kennis met Joƫl en zwaai Mirte gedag!
Stedin: constructieve partner of sta in de weg?
CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal
ā€˜Hou de Bikkershof toegankelijkā€™
ChristenUnie blij met resultaten schoolzwemmen
Het reces breekt aan
Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening
Marcel Vonk vervangt tijdelijk Fred Dekkers


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht