zaterdag 24 februari 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaArbeidsparticipatie: iedereen moet mee kunnen doen
Gepubliceerd: 2017-10-23 09:44:27
Door: Christenunie
De ChristenUnie wil dat Utrecht een vitale gemeente is waar iedereen meetelt: hoogopgeleide tweeverdieners én mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En in een stad waarin iedereen meetelt, moet ook iedereen mee kunnen doen. De ChristenUnie wil daarom dat er in Utrecht werk is en blijft voor iedereen, zodat mensen eigenstandig een minimumloon kunnen verdienen; met of zonder fysieke beperking, lang of kort in Nederland wonend.

De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand gestegen in de gemeente Utrecht. De ChristenUnie wil dat er meer passende werkgelegenheid komt, zodat meer Utrechters kunnen werken. Wel vindt ChristenUnie het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun verdienvermogen. Zo kan vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren naar vermogen ook heel waardevol zijn voor de samenleving en voor iemands welbevinden. Het aantal arbeidsplaatsen voor laagopgeleiden in Utrecht is te beperkt en hier moet in worden geïnvesteerd.

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

 • De gemeente zet binnen de arbeidsmarktregio in op een goede aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven in de gemeente Utrecht. Hierbij is vooral aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo opleidingen.
 • In Utrecht krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de juiste begeleiding naar een waardevolle plek in onze samenleving.
 • De sociale werkvoorziening (Utrechts Werkbedrijf) wordt in stand gehouden.
 • De gemeente zoekt samen met het bedrijfsleven en UW naar nieuwe coöperatieve samenwerkingen waardoor kwalitatief goede en voldoende werkplekken aan de onderkant van de arbeidsmarkt gevonden worden.
 • De gemeente neemt, in samenwerking met bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor de realisatie van de beloofde garantiebanen.
 • De gemeente moet stoppen met de focus op alleen het verdienvermogen van mensen met een afstand op de arbeidsmarkt.
 • In de gemeente Utrecht komt maximale ruimte voor alternatieve re-integratietrajecten, waarbij regelluwe zones worden ingesteld
 • De ChristenUnie vindt het hard nodig dat er cultuurverandering komt bij de gemeentelijke afdeling Werk & Inkomen. Het individu moet centraal gezet worden en maatwerk geleverd worden, onder ander richting mensen met fysieke beperking die eigenstandig het minimuminkomen kunnen verdienen.
 • Inburgering van nieuwkomers gaat het snelste als ze snel kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Om ze hierbij te helpen worden statushouders begeleid door een vaste coach.
 • Bij innovatieve ontwikkelingen en inrichting van een meer duurzame en circulaire economie wordt ook nagedacht hoe Utrecht een stad voor iedereen blijft en niet alleen een stad voor hoogopgeleiden wordt.
 • In de gemeente Utrecht wordt verder gewerkt aan een lokaal experiment met regelarme bijstand binnen de grenzen van de wet.


  meer 

Stuur dit bericht door!

KiesKompas – toelichting standpunten
CU Utrecht beziet ontwikkelingen Nieuwe Zandpad met argwaan
Vrijwilligers in het zonnetje!
Collegetour Utrecht
CU woedend over huurvoorstel voor Voedselbank Ondiep
Initiatiefvoorstel GroenLinks aangenomen: Utrecht krijgt cursussen voor ongedocumenteerden
Maatschappelijk vastgoed verankerd in omgevingsvisie
Bied een tijdelijk alternatief voor de Uithoflijn
Vragen over stiekeme kap bomen Amelisweerd
Komt Villa Vrede op straat te staan?
Spoeddebat Kanaleneiland: Energielabels op het juiste niveau
Snelle winst in Kanaleneiland: Eens maar nooit weer
Is schonere energie ook echt schoner?
GroenLinks bezorgd om start bijstandexperiment
CU: fiets is het ondergeschoven kindje bij draagvlakmeting
ChristenUnie gaat onderzoek doen naar bedelaars in Utrecht
Geen grenzeloze uitbreiding van horeca in Binnenstad
GroenLinks wethouder Lot van Hooijdonk beste jonge bestuurder
GroenLinks wil geen verkoop sociale huurwoningen Stadsherstel Midden-Nederland
Week van de Circulaire Economie
CU Utrecht aan de slag met statenloosheid
Kom naar de Campagne-aftrap!
Nieuwe kampioenen: Stichting Omduw
Utrechtse VVD kiest voor aanpakken bereikbaarheid
Grote steun Westelijke Stadsboulevard en Fris Alternatief
GroenLinks en D66 willen snorfietsers ook in Utrecht naar de rijbaan
Kennismaken met Rachel Streefland
Maak bewonersinitiatief Fris Alternatief voorkeursvariant
Voorstel gelijke rechten en loon voor payrollers
Mondelinge vragen over het verbieden van de Kerstpot
Vooraankondiging Expertmeeting Afval is grondstof 
Kandidaten Utrechtse VVD
Actieplan Middenhuur reguleert overspannen markt
Starheid viert de boventoon in gesprek over de fiets
ChristenUnie en Partij voor de Dieren tegen sloop woningen Croeselaan
'Hoog Catharijne laat minder bedeelden in de kou staan'
Verkiezingsprogramma 2018-2022 Utrechtse VVD: Thuis in Utrecht
Opknapbeurt Leidseveertunnel nog niet klaar
GroenLinks wil cursussen en activiteiten voor ongedocumenteerden
Van wie is Utrecht eigenlijk?


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht