woensdag 19 september 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaMerwedekanaalzone: duurzame nieuwe stadswijk
Gepubliceerd: 2018-02-08 16:25:36
Door: Groenlinks
Pepijn Zwanenberg

Voorzitter, deze visie gaat over hoe we omgaan met de groei van onze stad. Deze groei is geen doel op zich, maar het is onmiskenbaar dat Utrecht een populaire stad is. Dat uit zich in krapte op de gehele woningmarkt. Met stijgende huizenprijzen en steeds langere wachtlijsten voor een sociale huurwoning. Niets doen is wat GroenLinks betreft dan ook geen optie. We zullen moeten bijbouwen. Voor GroenLinks is het van belang dat we dat doen binnen onze gemeentegrenzen en niet in het waardevolle groen rondom de stad. Door de transformatie van een gebied als de Merwedekanaalzone maken we van een naar binnen gekeerd, anoniem gebied een hoogstedelijk en kwalitatief woongebied. Onze prioriteit moet hierbij zijn dat kwaliteit boven kwantiteit gaat en dat het moet gaan om gezonde duurzame verstedelijking.

GroenLinks onderschrijft de ambities uit deze omgevingsvisie om te komen tot een inclusieve nieuwe stadswijk. Utrecht als stad voor iedereen, of je nu student, starter of senior bent, met of zonder kinderen en met of zonder dikke portomonnaie. Daarom willen we dat er in de Merwedekanaalzone ook substantieel gebouwd wordt voor lage- en middeninkomens. Wat GroenLinks betreft is het percentage sociale woningbouw hier 30%. Zonder voorbehoud. Wonen is geen markt, maar een recht.  Daarom steunen we het amendement van de SP voor 30% sociaal en we steunen daarom ook het amendement van het CDA om het percentage middeldure huur hier te verhogen van 15 naar 25%. Ik loop een paar andere punten, moties en amendementen langs.

Groen en openbare ruimte

GroenLinks is blij met de focus op groen in deze visie. Groen als essentieel onderdeel van dit gebied. Voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en welbevinden van mens en dier. En ook de groene zone aan het kanaal van minstens 29 meter is een aanwinst. We hopen dat er werk gemaakt gaat worden van het aanleggen van ecologische oevers aan het kanaal. En wij vinden het van belang dat er een goede groene verbinding komt door het gebied, van kanaal naar Park Transwijk en daarom steunen we de motie van de Partij voor de Dieren hierover.

Verkeer

De keuze voor de verdichtingspgave leidt ook tot plannen voor langzaamverkeersbruggen over het Merwedekanaal. Dit heeft veel beroering gewekt bij de woonboot- en andere bewoners. En ondanks dat wij voor een fijnmazig wandel- en fietsnetwerk zijn, kunnen we ons dat heel goed voorstellen. Het is nogal wat als je erachter komt dat er een brug staat ingetekend op de plek waar jij prettig woont. De wethouder vertelde in de commissie dat er overleg was opgestart met de woonbootbewoners maar wij krijgen signalen van mensen die nog niks gehoord hebben. Het is van belang om goed na te denken waar die eventuele brug/bruggen geplaatst worden.  Wat GroenLInks betreft wordt er in ieder geval zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijk verloop bij de woonbootbewoners en zo min mogelijk van verplaatsing van bestaande bewoners. En als er toch woonboten moeten verhuizen, dan moet dat wat GroenLinks betreft naar een vergelijkbare plaats. Daarom dienen we hier de motie in ‘Inventarisatie nieuwe ligplaatsen’. Om uit te zoeken waar we vervangende ligplaatsen hebben en waar we ligplaatsen sowieso kunnen toevoegen en onder welke voorwaarden. Ook veel bewoners van Rivierenwijk zijn bezorgd over het effect van de bruggen en dan vooral op het Merwedeplantsoen en de drukte. We kunnen niet al hun zorgen hier nu wegnemen. Maar we moeten hen wel actief betrekken bij de verdere planvorming. Daarom steunen we de motie van de VVD hierover.

Functies

Voorzitter, tot slot, GroenLinks vindt het belangrijk dat er een maximale inzet komt om bestaande waardevolle initiatieven die het gebied nu al een identiteit geven, zoals bijv de Vechtclub, de Stadstuin, de Stadsbrug en de skatehal definitief te laten landen in de toekomstplannen van de Merwedekanaalzone. Daarom steunen we hierover een motie van de Partij voor de Dieren. 
Categorie 
nieuws donderdag, 8 februari, 2018

  meer 

Stuur dit bericht door!

Kampioenentour gaat door!
Open Fractievergadering
Bestuurswissel: maak kennis met Joël en zwaai Mirte gedag!
Stedin: constructieve partner of sta in de weg?
CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal
‘Hou de Bikkershof toegankelijk’
ChristenUnie blij met resultaten schoolzwemmen
Het reces breekt aan
Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening
Marcel Vonk vervangt tijdelijk Fred Dekkers
Dankzij GroenLinks meer controle Tweede Kamer op materieeluitgaven Defensie
Hoop en optimisme
Snorfietsen geweerd van de Utrechtse fietspaden
Digitaal auteursrecht: Europarlement wijst controversieel plan af en wil plenair debat
Bijdrage VVD aan Voorjaarsnota debat
Kamervragen GroenLinks over extra bomenkap voor verbreding A27
Minimumloon betekent minimumloon
Ruimte voor de fietser, naar de weg met de snorfiets
‘Eis heldere taal van organisaties als Belastingdienst en energiebedrijven'
Gelijke behandeling transgender en intersekse personen nu expliciet in de wet
Raad van Europa: door deals met derde landen rechten vluchtelingen vaak geschonden
Negen voorstellen om van de eurotop een succes te maken
The Netherlands presents ambitious Climate Law
Zeven partijen presenteren Klimaatwet
Aangenomen hackwet maakt te grote inbreuk op onze privacy
Kandidaatstelling lijsttrekker Europese verkiezingen
Sargentini krijgt steun voor stevig Hongarije-rapport
Maak kennis met Jan Wijmenga
Links wil gezond aantal sociale huurwoningen bij wet regelen
Wethouder eruit, raadslid erin: CU Utrecht heeft een nieuwe fractie!
GroenLinks wil meer groen op Rotsoord
Utrechts regenboogzebrapad opgenomen in collectie Centraal Museum
Utrecht fietsstad: ook op het Jaarbeursplein?
Bijdrage ChristenUnie aan debat over coalitieakkoord 2018-2022
Algemene beschouwingen: "Een nog groener en gezonder Utrecht, een stad voor iedereen."
Speech Algemene Beschouwingen 2018
Utrecht: groener, socialer en vol ambities
GroenLinks, D66 en CU presenteren coalitieakkoord 'Utrecht: ruimte voor iedereen'
Gewone Utrechter betaalt de rekening van groen-linkse ‘revolutie’
Gewone Utrechter dupe van groen-linkse ‘revolutie’


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht